Ekorea

Nová nezdaniteľná časť základu dane

(pridané 28. februára 2013)

Od 1.januára 2013 sa dočasne zavádza nová nezdaniteľná časť základu dane z príjmov fyzickej osoby v limitovanej výške.
Každá fyzická osoba si od 1. januára 2013 bude môcť odpočítať od základu dane z príjmov sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v presne vymedzenej maximálnej výške.

Po prvý raz si daňovník túto nezdaniteľnú časť bude môcť uplatniť za zdaňovacie obdobie 2013.

Príspevkami na starobné dôchodkové sporenie podľa § 20 písm. b) zákona č. 252/2012 Z. z. sú:

1. Povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie
2. Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie

Daňovník si bude môcť túto nezdaniteľnú časť odpočítať od základu dane od zdaňovacieho obdobia 2013 do 2016, ale iba do výšky 2% zo základu dane, pričom táto suma nesmie presiahnuť 2% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy zistenej štatistickým úradom SR v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.

To znamená, že maximálna výška tejto nezdaniteľnej časti za rok 2013 sa bude odvíjať od priemernej mesačnej mzdy v roku 2011.

(Podľa údajov Štatistického úradu SR priemerná mesačná mzda v roku 2011 predstavovala sumu 786 €, potom maximálna suma pre túto nezdaniteľnú časť za rok 2013 nesmie presiahnuť sumu 943,20 €)

Prečo práve my?

Naša spoločnosť poskytuje účtovné služby od roku 2004, pretransformovala sa zo SZČO na s. r. o. Od začiatku nášho pôsobenia sme poskytovali ekonomické služby pre väčšie či menšie spoločnosti ako aj pre drobných živnostníkov. Počas tohto obdobia sme získali množstvo skúseností, ktoré využívame v našej každodennej praxi.

V daňovej a účtovnej sfére sa neustále vzdelávame vzhľadom na sústavné zmeny v danej legislatíve a pravidelne sa zúčastňujeme odborných školení.

V rámci konzultácii poskytujeme informácie ohľadom zmien v oblasti daní, účtovníctva či miezd.

Za správnosť vedenia účtovnej a mzdovej agendy našich klientov zodpovedáme v plnom rozsahu na základe zmluvy o vedení účtovníctva.

Naši klienti sa môžu spoľahnúť na našu flexibilitu, diskrétnosť a profesionálny prístup.


kontaktujte nás >

SZČO - jednoduché účtovníctvo

Obchodná spoločnosť - podvojné účtovníctvo

Mzdy a
personalistika