Ekorea

Novela zákona o DPH - vybrané ustanovenia (2013)

(pridané 28. februára 2013)

1. Zdaňovacie obdobie
2. Zrušenie registrácie

Zdaňovacie obdobie:
Zmena ustanovenia § 77 ods. 1 až 3
Platiteľ dane sa môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok v tom prípade, ak nedosiahol hranicu obratu 100 000 € za obdobie 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Podmienkou je, že registrácia platiteľa na DPH trvá viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom.

Z toho vyplýva, že novoregistrovaní platitelia DPH musia mať povinne zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac.

Ak sa platiteľ rozhodne zmeniť svoje zdaňovacie obdobie z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok, pretože jeho obrat nedosiahol 100 000 €, musí túto zmenu oznámiť svojmu správcovi dane do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom bola táto podmienka splnená.

Zrušenie registrácie:
§ 81 ods. 2,4,5

Správca dane nevydá rozhodnutie o zrušení registrácie, v prípade, že právnická osoba má zaniknúť bez likvidácie. Túto skutočnosť je právnická osoba povinná oznámiť svojmu správcovi dane a platiteľom dane prestane byť zo zákona.

V ostatných prípadoch vydá správca dane rozhodnutie o zrušení registrácie a to vtedy, ak registráciu zrušuje na základe žiadosti registrovanej osoby pre DPH a aj v tom prípade ak zrušuje registráciu z úradnej moci.

Dôvody pre zrušenie registrácie z úradnej moci:
- Platiteľ nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie v zmysle zákona o DPH
- Platiteľ opakovane v kalendárnom roku nepodá daňové priznanie a nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť.
- Platiteľ nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a prevádzkarne.

Správca dane vydá rozhodnutie, v ktorom určí dátum, po ktorom daňový subjekt prestáva byť platiteľom. Právnická alebo fyzická osoba je povinná do 10 dní odo dňa, kedy prestal byť platiteľom vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii.

Prečo práve my?

Naša spoločnosť poskytuje účtovné služby od roku 2004, pretransformovala sa zo SZČO na s. r. o. Od začiatku nášho pôsobenia sme poskytovali ekonomické služby pre väčšie či menšie spoločnosti ako aj pre drobných živnostníkov. Počas tohto obdobia sme získali množstvo skúseností, ktoré využívame v našej každodennej praxi.

V daňovej a účtovnej sfére sa neustále vzdelávame vzhľadom na sústavné zmeny v danej legislatíve a pravidelne sa zúčastňujeme odborných školení.

V rámci konzultácii poskytujeme informácie ohľadom zmien v oblasti daní, účtovníctva či miezd.

Za správnosť vedenia účtovnej a mzdovej agendy našich klientov zodpovedáme v plnom rozsahu na základe zmluvy o vedení účtovníctva.

Naši klienti sa môžu spoľahnúť na našu flexibilitu, diskrétnosť a profesionálny prístup.


kontaktujte nás >

SZČO - jednoduché účtovníctvo

Obchodná spoločnosť - podvojné účtovníctvo

Mzdy a
personalistika