Ekorea

Paušálne výdavky 60%

(pridané 09. októbra 2017)

Zákonom č. 341/2016 Z. z. bol s účinnosťou od 1. 1. 2017 novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Novelou zákona o dani z príjmov nastala v uplatňovaní paušálnych výdavkov významná zmena.

Od roku 2017 sa zvýšila percentuálna sadzba paušálnych výdavkov zo 40 % na 60 % z úhrnu príjmov. Ročný limit sumy paušálnych výdavkov sa zvýšil z 5 040 € na 20 000 €. Súčasne sa zrušil mesačný limit (420 €).

Maximálny ročný limit paušálnych výdavkov vo výške 20 000 € môžu uplatniť daňovníci, ktorí budú podnikať celý rok 2017, ako aj daňovníci, ktorí budú podnikať len jeho časť.

Zákon o daní z príjmov umožňuje daňovníkom uplatniť paušálne výdavky:

Pri prenájme nehnuteľnosti nie je možné ani v roku 2017 uplatniť paušálne výdavky, ale len skutočné výdavky.

Daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky, nie je povinný viesť účtovníctvo a nie je povinný evidovať výdavky na podnikanie a posudzovať ich z daňového hľadiska. Daňovník, ktorý chce uplatňovať paušálne výdavky, musí splniť zákonom stanovené podmienky, ktoré upravuje § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. V období uplatňovania paušálnych výdavkov je daňovník povinný viesť evidenciu o príjmoch o zásobách a pohľadávkach v časovom slede.

V roku 2017 bude aj naďalej pre podnikateľov platiť obmedzenie vzťahujúce sa k DPH. Paušálne výdavky nebudú môcť uplatniť daňovníci, ktorí budú celý rok 2017 platiteľmi DPH. Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, alebo daňovník, ktorý je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia, môže uplatniť výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov, najviac však 20 000 €.

Prečo práve my?

Naša spoločnosť poskytuje účtovné služby od roku 2004, pretransformovala sa zo SZČO na s. r. o. Od začiatku nášho pôsobenia sme poskytovali ekonomické služby pre väčšie či menšie spoločnosti ako aj pre drobných živnostníkov. Počas tohto obdobia sme získali množstvo skúseností, ktoré využívame v našej každodennej praxi.

V daňovej a účtovnej sfére sa neustále vzdelávame vzhľadom na sústavné zmeny v danej legislatíve a pravidelne sa zúčastňujeme odborných školení.

V rámci konzultácii poskytujeme informácie ohľadom zmien v oblasti daní, účtovníctva či miezd.

Za správnosť vedenia účtovnej a mzdovej agendy našich klientov zodpovedáme v plnom rozsahu na základe zmluvy o vedení účtovníctva.

Naši klienti sa môžu spoľahnúť na našu flexibilitu, diskrétnosť a profesionálny prístup.


kontaktujte nás >

SZČO - jednoduché účtovníctvo

Obchodná spoločnosť - podvojné účtovníctvo

Mzdy a
personalistika